ఆగస్టు 10న శ్రీ వేణుగోపాలస్వామివారి ఆలయంలో గోకులాష్టమి వేడుకలు