ఆగస్టు 18వ తేదీన ”ఈనాడు” దినపత్రిక నందు ప్రచురించిన ‘అయినవారి కోసం గోవిందా… గోవిందా’ అనే వార్త‌కు వివరణ