ఆగస్టు 9 నుండి 11వ తేదీ వరకు శ్రీ వ్యాసతత్వతీర్థుల ఆరాధన