జూలై 11వ తేదీన ”’సాక్షి” దినపత్రిక నందు ప్రచురించిన ‘ఎస్వీబీసీ నెత్తిన మరో తెల్ల ఏనుగు’