మానసిక సైర్యానికి, శారీరక దారుడ్యానికి క్రీడలు ఎంతో అవసరం