శ్రీశైలం ఆలయగోపురం బంగారు తాపడం రేకుల తయారీ పనులు పూర్తి : ఈఓ