Brahmotsavam Schedule

Brahmotsavam Schedule

Day

Morning

Evening

FirstDwajarohanamPedda Sesha Vahanam
Second Chinna Sesha VahanamHamsa Vahanam
Third Simha VahanamMutyapu Pandiri Vahanam
Fourth Kalpavriksha VahanamSarva Bhoopala Vahanam
Fifth Mohini AvataramGaruda Seva
Sixth Hanumantha VahanamSwarna Ratham, Gajavahanam
Seventh Suryaprabha VahanamChandraprabha Vahanam
Eighth RathotsavamAswa Vahanam
Ninth Pallaki Utsavam, ChakrasnanamGolden Tiruchi Utsavam, Dwajavarohanam