Brahmotsavam Schedule

Brahmotsavam Schedule

Day

Morning

Evening

First Dwajarohanam Pedda Sesha Vahanam
Second  Chinna Sesha Vahanam Hamsa Vahanam
Third  Simha Vahanam Mutyapu Pandiri Vahanam
Fourth  Kalpavriksha Vahanam Sarva Bhoopala Vahanam
Fifth  Mohini Avataram Garuda Seva
Sixth  Hanumantha Vahanam Swarna Ratham, Gajavahanam
Seventh  Suryaprabha Vahanam Chandraprabha Vahanam
Eighth  Rathotsavam Aswa Vahanam
Ninth  Pallaki Utsavam, Chakrasnanam Golden Tiruchi Utsavam, Dwajavarohanam