SRI PADMAVATHI AMMAVARI ANNUAL BRAHMOTSAVAM SCHEDULE

Day

Morning

Evening

29-11-13 Dwajarohanam Chinna Sesha Vahanam
30-11-13 Peddasesha Vahanam Hamsa Vahanam
01-12-13 Mutyapu Pandiri Vahanam Simha Vahanam
02-12-13 Kalpavriksha Vahanam Hanumantha Vahanam
03-12-13 Pallaki Utsavam Vasanthotsavam, Gaja Vahanam
04-12-13 Sarvabhoopala Vahanam Swarna Ratham, Garuda vahanam
05-12-13  Suryaprabha Vahanam Chandraprabha Vahanam
06-12-13  Rathotsavam Aswa Vahanam
07-12-13 Panchami Theertham Dwaja Avarohanam
08-12-13 Snapana Tirumanjanam Pushapa Yagam