TTD RELEASED ONLINE QUOTA TICKETS FOR THE MONTH OF JULY

The temple management of TTD has released 58067 online quota tickets for the month of July.

 Suprabhatam -6,542

 Thomala-120

Archana-120             

Visesha Puja – 1875                                           
Astadalam- 60

Nijapada darshanam- 1,500                                 
Kalyanotavam- 11,250

Unjal Seva – 3,000   

Arjitha Brahmotsavam- 6,450

Vasanthotsavam-12,900                                    

Sahasra Deepalankara Seva – 14,250